https://cafe.naver.com/ghcevent

 

https://cafe.naver.com/ghcevent Online Radio

كوريا الجنوبية  
  +0
Genres: 7080 &
No image
128 kbit +
Radio does not play?
 
Bitrate:  128
 
Radio Playlist
Your Radio playlist is empty
Hint:to create a personal list of stations and listen on Winamp, register and click '+'
 
 
Archive of tracks played in the last week
HIT
Archive Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun TOP
100!
 
 
That played on the radio:  https://cafe.naver.com/ghcevent
12min. ago AeZKsh - oAh
59min. ago sch - ZheSchp c ACAoBc
1h. 46min. ago [zhluAY]Chl eH ch (85 B6IembcdB lu)
2h. 33min. ago EVA - CzyA
3h. 18min. ago Chl F SchG - iZer & ic
4h. 2min. ago (AANB)Oeey eHA V
4h. 47min. ago AeBm - ChNeeA(GAZio.s.t)
5h. 28min. ago ZP - KAeey
6h. 9min. ago DAM(kai) - BEee h
6h. 55min. ago BBCZc -
7h. 40min. ago GI - sN zE (BYaIZh)
8h. 20min. ago zCh(lug) - BL
9h. 2min. ago 011. Chc zy - Leeds
9h. 49min. ago AM - Chle eev A
10h. 34min. ago C u - AMB Chn d
11h. 28min. ago AeAch - shUAZ GYap
12h. 11min. ago ZPBsh,ABsh - vEeZPAZSASch
12h. 57min. ago HV - eA nA chAZ K
13h. 49min. ago IpZheA - AMAV Te
14h. 32min. ago iM - AZ ZPz
15h. 19min. ago iZcG - GbGV vVch
16h. 9min. ago iB - ZheScho eU
16h. 57min. ago AMl,ZSeno - YuAZ lI
17h. 47min. ago W&whale(hnA Sh yuAP) - ZV lV OeBc KAEYa
18h. 30min. ago ElvEe Zh - 10. zyAZ d
19h. 18min. ago iEm2015 - VBcZ
20h. 7min. ago AM - Y ACV Chl
20h. 51min. ago EVIs - GYapUAZ s
21h. 40min. ago Bc - BcycZKBe
22h. 32min. ago nIs - zyAZ
23h. 17min. ago V.a - 01 O zyZPo
1d. 7min. ago AZhsh - Ke en
1d. 57min. ago cNBsh - Xx(5
1d. 1h. 42min. ago im - AO
1d. 2h. 34min. ago ZP - schschsch
1d. 3h. 22min. ago BO - aU
1d. 4h. 9min. ago ich - AToce mk
1d. 4h. 53min. ago Bm -
1d. 5h. 41min. ago ȿ - ̷
1d. 6h. 31min. ago izhA-zy ZP
1d. 7h. 15min. ago AZch - Chen ZPzV
1d. 8h. 8min. ago 095. v - MIZYaod
1d. 8h. 57min. ago zIsA - zy Ch ZF lZP
1d. 9h. 49min. ago Zem - V
1d. 10h. 35min. ago Ǽҿ - Goodbye My Friend
1d. 11h. 31min. ago After Rain 1Be - zyZPBc eNA
1d. 12h. 17min. ago GAM-[ElvEe]-10-zyZYaBcee
1d. 13h. ago ElvEe uAMkDZhd - zy z
1d. 13h. 53min. ago - Sad Bar
1d. 14h. 41min. ago AToce mk - GI(AMZeV) [ElvEe Live] - mshZ(AToce mk)
1d. 15h. 32min. ago FAeHch(uAMk) - Isc - FA eHch(uAMk)
1d. 16h. 15min. ago iIs (kim Hee Sun) 1Be - C
1d. 17h. 8min. ago iAz - Chl Chen
1d. 17h. 52min. ago BlZK - ChetAZ TI
1d. 18h. 39min. ago c - ZRv - ZvvOo GYap(featuring AeuA)
1d. 19h. 29min. ago ASchZc - V oZPue
1d. 20h. 13min. ago iI&GCI - SAM ICh
1d. 20h. 59min. ago yF - ZV iAe eed(yF)
1d. 21h. 47min. ago ZPZcp ZhSEde - aU
1d. 22h. 31min. ago GI(AMZeV) [ElvEe Live] - EVIZh(eAMBc KV zy)
1d. 23h. 18min. ago ZP - Ieu
2d. 9min. ago AM - Chen Cheo zch
2d. 58min. ago AIszh - AZ shV Zd
2d. 1h. 47min. ago Bc GAeAZ - ich
2d. 2h. 31min. ago D.o.a - 05-yesterday
2d. 3h. 15min. ago EGCZeI - Sche
2d. 4h. ago OZShzh - enNA uBShc
2d. 4h. 47min. ago AMZKsh [SZh Zh] - SchchZh Zou
2d. 5h. 31min. ago BcA - AMBE F ACo
2d. 6h. 14min. ago Gzh - ChAMIDO
2d. 7h. 1min. ago ElvEe uAMkDZhd - ee
2d. 7h. 51min. ago AeGh - AMk c shV zy
2d. 8h. 38min. ago EGMnz - eshT-
2d. 9h. 28min. ago AAOZ - Aie GZh
2d. 10h. 12min. ago cnGENBo - ChdAMNYIEd
2d. 11h. 8min. ago AMshBsh - GAYZVAOyAAZSh
2d. 11h. 51min. ago Ze - ChlVzh
2d. 12h. 42min. ago Eru (AMz) - pv
2d. 13h. 33min. ago BlZK - B(ElvEe cA)
2d. 14h. 18min. ago AMc - V AM AChd
2d. 15h. ago BcA - ZaVch
2d. 15h. 51min. ago OAM2Be - ZShBcey...(iB)
2d. 16h. 32min. ago i - ACV rc
2d. 17h. 19min. ago BenBsh - My Love[' Mbc ZhDeue "ACAAYaZSh" rAFo]
2d. 18h. 7min. ago uBSh - AM
2d. 18h. 51min. ago Aeb - AMBE ed
2d. 19h. 30min. ago [eyH] Byu SchZShGV zy ZPZh RR(IBsh)
2d. 20h. 14min. ago B - ZPGAM Oe oBc
2d. 20h. 58min. ago IzhO - De
2d. 21h. 39min. ago ABsh - cIAZI
2d. 22h. 27min. ago DdEV(koyote) - DdEV7Be-04. zyZShd
2d. 23h. 10min. ago AMenm - Ge
2d. 23h. 52min. ago oDnzk - ChF un
3d. 35min. ago AUIsch - IOISchVN
3d. 1h. 18min. ago ZSVv - s
3d. 1h. 59min. ago GAM-[ElvEe]-12-ZVAO
3d. 2h. 43min. ago Isc - Ch oA p
3d. 3h. 30min. ago ̷
3d. 4h. 11min. ago Ber - AYad... zy
3d. 4h. 54min. ago kuo ZhAMe I - SchGV zy IZT (unplugged
3d. 5h. 39min. ago ZemF(ElvEe) - GZhtzVzh
3d. 6h. 27min. ago Bc -
3d. 7h. 9min. ago BcO -
3d. 7h. 49min. ago AANB - 9sch zy
3d. 8h. 31min. ago ich - yBcO e ZhnBc
3d. 9h. 11min. ago - 13. Ŀ(goodbye Lady)-
3d. 9h. 58min. ago El - sAVgAZ(AMMYuIZh)
3d. 10h. 43min. ago iBI - AShBc eZhd
3d. 11h. 27min. ago AMGIC - Ke AShA c sho
3d. 12h. 9min. ago cGI - ChZK
3d. 12h. 9min. ago cGI - ChZK
3d. 12h. 47min. ago izhA - FAZ Zvv
3d. 13h. 30min. ago BcZh (zia) - ZhZBSch ZhZBSch (feat. Le Of Exid)
3d. 13h. 30min. ago BcZh (zia) - ZhZBSch ZhZBSch (feat. Le Of Exid)
3d. 14h. 9min. ago OeYu - cP s
3d. 14h. 48min. ago Ver - Bnz
3d. 15h. 18min. ago MIZShd/ZgYue - ZgYue 1Be - 03 MIZShd
3d. 15h. 49min. ago EM - 09 Ev ChlO..
3d. 16h. 20min. ago ȿ(Ÿ) - Lonely
3d. 16h. 56min. ago zyA oV c shChd - AuZc
3d. 17h. 28min. ago uo - KFO ZSchG
3d. 17h. 57min. ago ּ - With Me
3d. 18h. 30min. ago AMIs - ZChu Chle
3d. 19h. ago AIYuo
3d. 19h. 36min. ago BshMI - oAMZPvKeHzE
3d. 20h. 7min. ago GCZe - AASch
3d. 20h. 36min. ago AMz(eru) - ZaZHPSch
3d. 21h. 8min. ago BEVGb - 03. Cn, CGZh
3d. 21h. 38min. ago oDN cBc - Gu
3d. 22h. 9min. ago ϸ - ּ

 
https://cafe.naver.com/ghcevent  
TOP 100 P Raiting
4 0
-
+
Iuc - MG 3 0
-
+
ZhDd - ZSzhC 3 0
-
+
BZP - zyZPV me 3 0
-
+
R - Chl uy 3 0
-
+
yI - zyZS ID 3 0
-
+
ZGuc - Good-bye 3 0
-
+
BZSh - AShZfB oBc 3 0
-
+
SchchA AOe 3 0
-
+
AMenIZh - zy GZhCh 3 0
-
+
Chl Chen /GMzchy - GMzchy - Chl Chen 3 0
-
+
ZeAAM - s 3 0
-
+
mcBcl - ChKBcKTo 3 0
-
+
ArAM - A YuA 3 0
-
+
zyZPV zchZh 3 0
-
+
ElvEe uAMk - IdAP s eCh 3 0
-
+
Bm - ZPG SchSch AZ AMYav 3 0
-
+
Bun - EByue 3 0
-
+
IE - zyChIzZSe 3 0
-
+
Zg - Schch ZS BSchv 3 0
-
+
Ce - AShZfBshiAe 3 0
-
+
Lc shV AOe 2 0
-
+
iuO - KF 2 0
-
+
kpe - II 2 0
-
+
AANB - eDzyAMYa 2 0
-
+
FAZ zyA(AOGb) 2 0
-
+
AMBCZ - AMeA eeAM 2 0
-
+
TD - mcACod 2 0
-
+
AMBsh - C 2 0
-
+
eshT - ivEV ['01 eeYuAME] - 05 eshT 2 0
-
+
- A ZhPo 2 0
-
+
- AMshAz - 02. 2 0
-
+
7080uAMkElvEecd2 - 11. yeeYAM AeM 2 0
-
+
¹ - ̺ 2 0
-
+
ZP - AShBc KAee 2 0
-
+
EIs - featkZhE(Zhevn) 2 0
-
+
- 2 0
-
+
BEVGb - PZS 2 0
-
+
086. kG - v 2 0
-
+
Teh - SchA 2 0
-
+
zyAZ eBSch(uA FGZhZ) 2 0
-
+
Aec - A ee zch 2 0
-
+
VchZBYa - e BoA 2 0
-
+
YAMZhOZh - BAzA - VATA Gh 2 0
-
+
SchAM yV NyA chn 2 0
-
+
icIs - eshAShod 2 0
-
+
- ǽɷ 2 0
-
+
uA 2 0
-
+
SchcheVsh 2 0
-
+
(star)&AZ - GA ohn 2 0
-
+
V cNBsh(Iuc) - ZPG A zy 2 0
-
+
ienu - seCh 2 0
-
+
BIZh - Arirang (B Zhey) 2 0
-
+
AMB - schey 2 0
-
+
AM - zy 2 0
-
+
EZsh - enNA eA 2 0
-
+
iBShZP - CG 2 0
-
+
iOc - s 2 0
-
+
- Sad Bar 2 0
-
+
092. A -mc 2 0
-
+
ich - SchZaAMSch 2 0
-
+
zczh - ZPb esG 2 0
-
+
mBsh - Ke Z IAeey 2 0
-
+
AM Aey - AeMI 2 0
-
+
AMB - uzI 2 0
-
+
zy z - Ke zyZSh 2 0
-
+
BAO - Y ACV Chl 2 0
-
+
ZeAAM - 06. ZhDh u 2 0
-
+
DAM(kai) - G u 2 0
-
+
eHAMEBo(Bsh) & Eh(GCBI) - eroOCh 2 0
-
+
iM - ZhnBc 2 0
-
+
GCSch-ChlVereGhAMSch 2 0
-
+
iZcD - seszh 2 0
-
+
in - eAMh schAO 2 0
-
+
AvP(ZFBSh) - AvP - ny 2 0
-
+
AMEVsh - Chl 2 0
-
+
iAch - BBBB 2 0
-
+
ZSVv - V TeBZSSch 2 0
-
+
['99 Memories...] - Iz 2 0
-
+
APf(my H) - A EZh 2 0
-
+
IzhO - AYA AOy 2 0
-
+
Ȱ - Never Ending Story 2 0
-
+
AeEAOZ 2 0
-
+
vpAZ AAY 2 0
-
+
c - eeAZ ZD 2 0
-
+
shCe/AMZeV - GI(AMZeV) [ElvEe Live] - AeuA(shCe) 2 0
-
+
zyAZ eBSch(2015.04.18) 2 0
-
+
AMGbSch - oeA ZSh 2 0
-
+
K ZhZV zyA zyAM ZhP - uo - K ZhZV zyA zyAM ZhPAA 2 0
-
+
B - Gsh 2 0
-
+
̿ - Go 2 0
-
+
Iu - BcA 2 0
-
+
Artists - 2 0
-
+
ZPYaOs - ZVMT 2 0
-
+
IAOB - pAM Iz 2 0
-
+
Bn(ZhYBCPo) - Ch BYa Chle ee (AMIs) 2 0
-
+
SchchAMRSch 2 0
-
+
gA AShA GYapAZ DZB - K 2 0
-
+
ASch - ZS ZDAM ZS vEA eeCh 2 0
-
+
icG - AMeereh 2 0
-
+
 

إضافة تعليق أو وصف للراديو
Your name :           
Top 10 - 70s

Music News / music-news.com

Beyonce and JAY-Z dedicate Detroit concert to Aretha Franklin
Mariah Carey, Missy Elliott and Ciara are among the celebrities sending well wishes to the Queen of Soul.
Liam Payne moves on with model Cairo Dwek
Liam Payne was previously linked to American model and philanthropist Maya Henry.
Aretha Franklin 'believes she'll pull through'
Aretha Franklin is at home surrounded by family, according to her nephew.
Janet Jackson teams up with Daddy Yankee for new song
Janet Jackson and Daddy Yankee have teamed up for a new track, which will be available from Friday (17Aug18).Janet took
Azealia Banks camped out at Elon Musk's home waiting for Grimes
The rapper compares her stay to the premise of Get Out.

The recent titles of the station:
https://cafe.naver.com/ghcevent
ȸ¿ø°¡ÀÔ¸¸À¸·Î ÈûÀ̵˴ϴÙ. cafe.naver.com/ghcevent
od ¼±°îÁß
saycast
7080Åë±âŸ¹ß¶óµå24½Ã
http://saycast.inlive.co.kr/listen.pls
7080elveeyaue24g
megaradio
gotradio - piano perfect
pzaecg...z zhdv zzhd zhybya
amdzh - 7080elveeyaue24g
bsh:chezp lzcl
óÀ½ºÎÅÍ ¾Æ´Ï¾ú´ø °É...±î?
Á¦°ø:¿Á¼Ç À¯´ÏÅØÇà»çÀå/Áö¸¶ÄÏ ¿Àµå¼¥
¼¼ÀÌij½ºÆ® - 7080Åë±âŸ¹ß¶óµå24½Ã

  Login to the site:     Popular:     Advertisement     FAQ  
login Online puzzles banners Contacts
Register Live now!    
Recover password stations   copyright
 
  0.0216 s.     Privacy Policy   |   Web Design © www.pervii.com 2006-2018